Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 07/02/2024

Defenities

Deze algemene verkoopsvoorwaarden, hierna te noemen " AV "regelt alle betrekkingen tussen :

- Enerzijds de vennootschap Wopilo Better Path (SAS met een kapitaal van € 1.856,44, met maatschappelijke zetel te 76 avenue de Wagram, 75017 Parijs, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 827 485 467), hierna te noemen "Wopilo Better Path". de verkoper »
En
- Anderzijds, de natuurlijke personen, in hun volledige rechtsbevoegdheid, die een aankoop wensen te doen via deze Internetsite*, hierna genoemd " de koper "of" De kopers ».

De aankopen betreffen fysieke producten, hierna te noemen "De producten "of" Het product ».

*: deze website wordt beschouwd als de website met het merk "Wopilo" die toegankelijk is via de hoofd URL www.wopilo-int.myshopify.com, en wordt hierna aangeduid als het "Product". de site "alsook via alle omleidings-URL's, eigendom van Wopilo Better Path SAS, die naar deze hoofd-URL leiden.

De AV zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die tussen de Koper en de Verkoper op de genoemde Site worden gesloten door het sluiten van het online contract, hierna genoemd " Het contract "tussen hen in.

De Koper en de Verkoper worden hierna aangeduid als " De partijen ».

De Site is in zijn geheel eigendom van Wopilo Better Path SAS, evenals alle bijbehorende rechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of gebruik, om welke reden dan ook, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, is verboden. Hyperlinks naar de Site zijn echter zonder specifiek verzoek toegestaan.

De Site vermeldt de volgende informatie:

- De kenmerken (niet uitputtend) van de aangeboden producten en diensten.
Belangrijkste kenmerken zoals afmetingen, voornaamste materiaal(en), afwerking(en), technische specificatie(s), illustratie(s) en gebruikscategorie(ën) van de Producten.
- Prijzen (zie artikel 4)
- De geldigheidsduur van de aanbieding en de prijs
- De betalings-, leverings- of uitvoeringsvoorwaarden
- Het bestaan van een herroepingsrecht.

De belangrijkste kenmerken van de Producten worden gepresenteerd op elke pagina van de genoemde Producten op de Site. De Koper is verplicht daarvan kennis te nemen alvorens de Overeenkomst te sluiten.

De verkoper kan aanbevelingen doen in functie van bepaalde levensgewoonten van de koper (bv. slaaphouding). Deze aanbevelingen zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Het is aan de Koper, en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, om Het Product te kiezen dat bij hem past.

Deze AV werden oorspronkelijk in het Frans opgesteld.

De juridische vermeldingen van de website zijn beschikbaar door hier te klikken.

De unieke identificatiecode van de verkoper in het nationale register van emittenten op de markt van het Agence De L'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) is FR025943_10BBIS.


Artikel 1 - Sluiting van het contract

1.1 Doel en toepassingsgebied

Het doel van deze AV is de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van een verkoop op afstand van op de Site aangeboden Producten en diensten.

Zij zijn van toepassing op alle verkopen van Producten en diensten die op de Site worden aangeboden, ongeacht of de bestelling per telefoon, per post, per e-mail of via internet werd geplaatst, met dien verstande dat de Verkoper zich het discretionaire recht voorbehoudt om een verkoop te weigeren via een ander middel dan datgene dat de Site vertegenwoordigt (een proces dat algemeen bekend staat als "e-commerce"); de andere genoemde middelen zijn voorbehouden in geval van technische onmogelijkheid voor de Koper om de Site te gebruiken.

De Koper erkent vóór of bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van alle bovenstaande informatie en van de AV. De Koper verklaart uitdrukkelijk deze volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De aanvaarding van de AV wordt van kracht bij de validering van de bestelling. De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de dag dat de bestelling door de Koper wordt gevalideerd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen na deze wijziging, na publicatie op de Site.

Als consument heeft de Koper specifieke rechten die worden geregeld door de geldende wetgeving en in het bijzonder door de consumentenwetgeving. De wettelijke bepalingen ter bescherming van de consument, met inbegrip van die waarnaar in het corpus van deze AV wordt verwezen (bijvoorbeeld het herroepingsrecht) zijn niet van toepassing op elke verkoop aan een professionele klant in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.


1.2 Uitvoering van de bestelling

Behalve in de bijzondere gevallen vermeld in artikel 1.5, wordt de bestelling uitsluitend online op de Site geplaatst door de Koper.

De Koper bekijkt de verschillende pagina's van de Site om zich te informeren over de te koop aangeboden Producten. Elk product heeft een speciale pagina met de belangrijkste kenmerken die in de preambule worden genoemd.

De Koper kan het (de) Product(en) toevoegen aan zijn/haar virtuele mandje door te klikken op de knop Toevoegen aan mandje. Zodra zijn mandje compleet is, gaat hij naar de pagina "Mandje" met een overzicht van de samenstelling van zijn mandje (hoeveelheden, prijs, subtotaal en totaal vóór korting en vervoer). Zijn mand kan in dit stadium worden gewijzigd.

Als het mandje geschikt is, klikt de koper op de knop "Bestellen" om naar de pagina "Afrekenen" te gaan waarmee het contract kan worden gevalideerd.


1.3. Validering van het contract

Wanneer de Koper de pagina "Afrekenen" heeft bereikt, moet hij kiezen tussen de modus "Snelle betaling via Paypal" (zie artikel 5) of de gegevens invullen die nodig zijn voor de levering van zijn bestelling:

- E-mail
- Naam, voornaam
- Leveringsadres
- Telefoonnummer

De e-mail dient als unieke identificatie voor de koper, zodat de verkoper de bestelling elektronisch kan verwerken.

Het leveringsadres is essentieel voor de goede uitvoering van het contract. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie (naam, voornaam, adres, aanvullend adres, postcode, stad, land, bedrijf indien van toepassing, optionele elementen zoals digicode, verdieping, enz.)

Het telefoonnummer stelt de verkoper in staat om in geval van nood contact op te nemen met de koper over zijn bestelling.

Het leveringsadres laat ook toe de automatische leveringskosten door de Site te berekenen.

Zodra de elementen zijn ingevuld, valideert de koper deze stap door op de knop "Doorgaan naar levering" te klikken. De Koper wordt dan de mogelijke leveringsopties met hun prijs aangeboden (zie artikel 8). Het totaal van de bestelling wordt bijgewerkt volgens de gemaakte leveringskeuze. De koper klikt vervolgens op de knop "Betaling" om tot betaling over te gaan. De verschillende beschikbare opties worden weergegeven (zie artikel 5). Indien nodig kan de Koper een ander factuuradres opgeven dan het leveringsadres.

Om het Contract te valideren, vinkt de Koper vervolgens het vakje aan waarin hij de AV aanvaardt die hij heeft gelezen. De Koper erkent aldus kennis te hebben genomen van deze AV en verklaart deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Vervolgens klikt hij/zij op de knop "Nu betalen". Het contract is pas geldig na volledige betaling van de prijs.

De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Koper waarmee een geschil bestaat, met name over de betaling van een vorige bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Koper die frauduleus gebruik maakt van het promotiecodesysteem te annuleren of te weigeren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling op te schorten indien bepaalde door de Koper verstrekte gegevens kennelijk onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. De verkoper zal dan contact opnemen met de koper om de verstrekte informatie te verifiëren en/of te corrigeren en/of aan te vullen om de uitvoering van de bestelling te hervatten. Indien de Koper niet binnen 7 werkdagen kan worden gecontacteerd, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling te annuleren en dus het Contract te ontbinden.


1.4. Technische middelen voor het opsporen en corrigeren van fouten; verantwoordelijkheden

De Koper heeft de mogelijkheid om fouten in de ingevoerde gegevens op elk moment vóór het sluiten van de Overeenkomst te identificeren en te corrigeren door de gegevens tijdens het bestelproces herhaaldelijk op te roepen.

Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt de koper per e-mail een bevestiging van de bestelling. De Koper kan ook, indien hij ervoor gekozen heeft een klantenrekening aan te maken (optie beschikbaar op de pagina "Uitchecken"), deze informatie op elk moment op de Site raadplegen.

In geval van een fout van de Koper in de formulering van zijn contactgegevens of de plaats van levering, waardoor het (de) Product(en) verloren gaat (gaan), blijft de Koper verantwoordelijk voor de betaling van de verloren Producten.

Een nieuwe bestelling kan pas worden geplaatst nadat de Koper de verschuldigde bedragen voor eerdere bestellingen volledig heeft betaald.

In geval van een fout van de Koper in de formulering van zijn contactgegevens of de plaats van levering, waardoor de Producten niet worden geleverd en teruggestuurd naar de logistieke diensten van de Verkoper, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van levering. In dat geval zijn de kosten voor een nieuwe levering ten laste van de koper en kunnen zij tegen hun werkelijke kosten worden gefactureerd.

In geval van een fout die na het sluiten van het contract wordt ontdekt, moet de koper zo snel mogelijk contact opnemen met de verkoper, hoewel de verkoper niet kan garanderen dat correcties tijdig in aanmerking worden genomen om te voorkomen dat de fout zich voordoet.


1.5. Speciaal geval van bestellingen buiten het internet om (telefoon, post of elektronische post)

Indien de Koper geen bestelling wenst te plaatsen op het internet via de Site, hoewel de Site voor hem toegankelijk is (bijvoorbeeld: gebrek aan comfort bij het gebruik van het internet), kan de Verkoper, bij wijze van uitzondering en naar eigen goeddunken, beslissen de sluiting van de Overeenkomst per telefoon, post of e-mail te aanvaarden.

In dit geval moet de Koper de Verkoper eerst uitdrukkelijk en expliciet schriftelijk hebben meegedeeld dat hij de AV die op de Site van kracht zijn op het moment van de bestelling heeft gelezen en aanvaard. Deze overeenkomst kan per e-mail (waarvan het e-mailadres dient als unieke identificatiecode voor de bestelling) aan het geldende contactadres van de Verkoper of via het op de Site beschikbare contactformulier of per handgeschreven post (ondertekend en gedateerd) worden verzonden.

De volledige gegevens van de koper (identiteit, levering en facturering) moeten naast deze overeenkomst worden vermeld. In het geval van een postbrief moet ook een uniek e-mailadres worden vermeld dat als identificatiemiddel voor de bestelling zal dienen.

Zodra de aanvaarding van de AV is ontvangen, zal een lid van de Verkoper op verzoek van de Koper de Producten selecteren en toevoegen aan het winkelmandje, en vervolgens de gekozen wijze van vervoer selecteren. Alvorens de Overeenkomst te valideren, controleert de Verkoper de aanvaarding van de AV namens hem door de aanvaarding die eerder op formele wijze door de Koper is geformuleerd.

Indien de Website niet toegankelijk is voor de Koper en de Koper zijn uitdrukkelijke en expliciete instemming met de AV niet schriftelijk heeft meegedeeld, kan het Contract niet worden gesloten.


1.6. Archivering en toegang tot het contract

De verkoper archiveert de AV per datum van bijwerking. Tegelijkertijd worden de onder het contract vallende elementen automatisch door het orderbeheersysteem geregistreerd en van een tijdstempel voorzien, als een betrouwbare en duurzame drager.

Indien een klantenrekening wordt aangemaakt, zijn deze elementen voor de Verkoper toegankelijk via de daarvoor bestemde ruimte op de Site.

Voor elke bestelling van meer dan 120 EUR inclusief BTW heeft de Verkoper recht op mededeling van de Overeenkomst en de bijbehorende elementen door de Koper.


1.7. Bewijs van het contract

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel vormen de in het automatische orderbeheersysteem van de verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de koper gecontracteerde elementen.


Artikel 2 - Geografisch bereik van het aanbod

De op de Site verkochte Producten kunnen worden geleverd in Nederland, Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Polen en Zwitserland.

Meer in het algemeen zijn de genoemde landen bezorgbaar voor alle Producten die per standaardpostdienst kunnen worden vervoerd.

Aangezien het effectieve geografische dekkingsgebied echter specifiek is voor elke verkoop, als gevolg van de uniciteit van de fysieke kenmerken (gewicht, afmetingen, breekbaarheid) van het (de) uiteindelijk te leveren pakket(ten), kan het op discretionaire wijze variëren volgens de bestaande distributieovereenkomsten tussen de logistieke dienstverlener van de verkoper en de vervoerders die met deze dienstverlener een contract hebben.

Met andere woorden, het is mogelijk dat een van de bovengenoemde leverbare zones voor een bepaalde bestelling niet daadwerkelijk kan worden geleverd indien de voor die zone beschikbare vervoersvoorwaarden ontoereikend blijken om die zone aan te nemen.

Levering binnen Nederland is gegarandeerd, behalve in geval van overmacht.

Wegens het "wereldwijde" karakter van Internet kunnen bestellingen van de op de Site aangeboden Producten en diensten vanuit elk land worden geplaatst, en a fortiori vanuit de hierboven vermelde leverbare landen.

De Verkoper kan echter filters op de Site gebruiken om bestellingen uit landen die niet onder het aanbod vallen te blokkeren en/of te beperken.


Artikel 3 - Duur van de aanbieding

De aanbiedingen op de Site zijn geldig zolang de betreffende Producten online blijven, beschikbaar zijn voor verkoop, en zolang de voorraad strekt.


Artikel 4 - Prijzen

De prijzen van de Producten en de totale prijs die voor de aangeboden Producten en diensten moet worden betaald, zijn aangegeven in Euro (€), inclusief alle belastingen (BTW en ecotaks) voor de landen van de Europese Unie (die in aanmerking komen of later in aanmerking zullen komen voor levering). Voor landen buiten de Europese Unie die op een later tijdstip voor levering in aanmerking komen, zullen zij exclusief belasting worden aangeboden.

De prijzen van de aangegeven Producten omvatten niet de bijdrage in de verzendkosten (ook wel leveringskosten genoemd) die onafhankelijk en uitdrukkelijk vóór het sluiten van het Contract worden gefactureerd. De leveringskosten worden berekend volgens de door de Koper gekozen plaats en wijze van levering. Ze worden aangeboden in een zeer groot aantal gevallen, expliciet weergegeven op de Site door te klikken op de volgende link.

De prijzen van de Producten omvatten de kosten van computer- en administratieve verwerking, alsmede behandeling, verpakking en opslag bij de logistieke dienstverlener van de Verkoper.
Een gedetailleerde factuur wordt automatisch, meestal binnen enkele minuten, per e-mail verstrekt na de aankoop (downloadlink naar de factuur).

Indien de levering van de bestelling plaatsvindt buiten Nederland, en in principe buiten de Europese Unie, kan deze onderworpen zijn aan eventuele belastingen en douanerechten, afhankelijk van het uiteindelijke land van levering en het daar geldende handels- en douanebeleid.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om zich vóór het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van deze mogelijke douanerechten en belastingen. De betaling van deze laatste is ten laste van de koper.

Elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief kan worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de aangeboden producten en diensten.


Artikel 5 - Veilige betalingsmethoden

De prijs wordt uitsluitend betaald door elektronische betaling via de Site.
Er zijn verschillende veilige elektronische betalingsmethoden beschikbaar:
- Bankkaarten (Visa, Mastercard, American Express) via Mollie of Alma.
- Paypal

- Sofort via Mollie

- GiroPay via Mollie

- Klarna betaalt nu via Mollie
De betalingen vinden plaats op de beveiligde servers van de genoemde betalingspartners. Op de Site worden geen bankgegevens van de Koper doorgegeven.
De betalingen worden beveiligd door de laatste geldende protocollen.
Via Mollie wordt het 3DSecure-protocol geactiveerd.
Voor een betaling met Paypal of met een kredietkaart via Mollie is de betaling contant.

Voor een betaling met een creditcard (via Mollie) staat op het afschrift "wopilo.com" of "Wopilo". Voor een gesplitste betaling zal de formulering "wopilo" of "wopilo.com" zijn.


Artikel 6 - Wanbetaling en eigendomsvoorbehoud

De bestelde Producten blijven eigendom van de Verkoper tot de definitieve en volledige betaling van hun prijs, inclusief verzendkosten en belastingen, overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 80 335 van 12 mei 1980. Dit ongeacht de datum van levering van deze Producten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelde Producten terug te vorderen in geval van niet-betaling. In dit geval en op eerste verzoek van de Verkoper verbindt de Koper zich ertoe de onbetaalde Producten op zijn kosten terug te sturen.

Elke poging tot frauduleus gebruik van een betaalmiddel zal eveneens gerechtelijk worden vervolgd.


Artikel 7 - Beschikbaarheid en tijdstip van uitvoering van de opdracht

7.1. Beschikbaarheid

Tenzij anders vermeld op de relevante Productpagina, zijn de Producten in voorraad in de magazijnen van de logistieke dienstverlener van de Verkoper.


7.2. Orderverwerkingstijd

De bestelling wordt uitgevoerd binnen de op de Site vermelde termijn, samengevat op de pagina "Levering en retourzending" pagina.De bestelling zal worden uitgevoerd binnen de op de Site vermelde termijn, samengevat op de pagina "Levering en Retourzendingen", op het ogenblik van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de Partijen.

Onder deze termijn wordt verstaan de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden totdat deze door de logistieke dienstverlener van de verkoper aan de vervoerder wordt overhandigd.

De leveringstermijn hangt af van de dag en het tijdstip van de bestelling die, behoudens uitzonderlijke exogene bepalingen (bijvoorbeeld: gezondheidscrisis van het type Covid-19), als volgt wordt vastgesteld:

- Voor alle bestellingen die van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen) worden geplaatst, worden de Producten normaliter dezelfde dag nog verzonden.
- Voor elke bestelling geplaatst tussen vrijdag 12:00 en maandag 12:00 (met uitzondering van feestdagen) worden de Producten op maandag verzonden.
- In geval van een feestdag wordt de termijn verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

In geval van een uitzonderlijke vertraging in de uitvoering van de bestelling ten opzichte van de huidige op de Site aangekondigde termijn, verbindt de Verkoper zich ertoe de Koper zo snel mogelijk te informeren en de nieuwe uitvoeringstermijn te preciseren.

De Koper bevestigt per e-mail zijn keuze om de nieuwe termijn te aanvaarden of om terugbetaald te worden.

Wanneer de Koper meerdere Producten tegelijk bestelt en de aangekondigde beschikbaarheidstijden verschillen (in geval van een Product dat niet in voorraad is), kan de effectieve voorbereidingstijd de langste zijn, waarbij de hele bestelling wordt voorbereid wanneer alle Producten waaruit deze bestaat in voorraad zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor deze zendingen te splitsen, de bijdrage in de verzendkosten wordt gefactureerd op basis van één zending.


Artikel 8 - Levering

Het geografische leveringsgebied komt overeen met het geografische bereik van het aanbod. De Producten worden geleverd op het adres dat de Koper bij zijn bestelling heeft opgegeven.

Zoals uitgelegd in artikel 1.4, in geval van een fout van de Koper in de formulering van zijn/haar contactgegevens of de plaats van levering, met als gevolg het verlies van het (de) Product(en), blijft de Koper verantwoordelijk voor de betaling van de verloren Producten.

Elke nieuwe bestelling kan slechts worden geplaatst nadat de Koper de verschuldigde bedragen voor vorige bestellingen volledig heeft betaald.

In geval van een fout van de Koper in de formulering van zijn contactgegevens of de plaats van levering, waardoor de Producten niet worden geleverd en teruggestuurd naar de logistieke diensten van de Verkoper, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van levering. In dat geval zijn de kosten voor een nieuwe levering ten laste van de koper en kunnen zij tegen hun werkelijke kosten worden gefactureerd.


8.1. Levertijd

De Verkoper verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de bestelde Producten zo snel mogelijk te kunnen leveren, afhankelijk van de gekozen leveringswijze.

De op de Site aangegeven levertijden zijn de gemiddelde tijden die gewoonlijk door de vervoerders, naargelang de gekozen offerte, worden gehonoreerd om de bestelling naar de Koper te verzenden vanaf het moment dat deze door de logistieke dienst van de Verkoper wordt overgenomen.

Onder levertijd wordt verstaan de som van de voorbereidingstijd (zie artikel 7.2 - uitvoeringstermijn van de bestelling) en de levertijd.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het Product aan de Koper wordt overhandigd. In voorkomend geval geldt de leveringsbon van de vervoerder, gedateerd en ondertekend door de koper bij de levering van de bestelling, als bewijs van vervoer en levering.


8.2. Controle van de staat van het pakket bij levering

Bij de levering moet de Koper of elke persoon die gemachtigd is om het (de) pakket(ten) in ontvangst te nemen, de inhoud, de conformiteit en de staat van het (de) Product(en) controleren.

Daarom raadt de Verkoper de Koper aan om op het moment van de levering de staat van de verpakking(en) en de geleverde Producten te controleren alvorens, indien nodig, de ontvangstbevestiging van het pakket te ondertekenen.

De Koper moet met name bij ontvangst de goede staat van de colli en de goederen controleren, alsmede hun overeenstemming met de bestelling bij levering, en zo nodig volledige en gedetailleerde schriftelijke voorbehouden formuleren.

Indien de Koper of een persoon die gemachtigd is om het pakket in ontvangst te nemen, zichtbare gebreken of anomalieën vaststelt, moet hij de levering van de Producten weigeren of een nauwkeurig en gedateerd handgeschreven voorbehoud maken (de vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" heeft geen waarde). Een kopie van de leveringsbon met het voorbehoud, vergezeld van alle bijbehorende documenten - met name foto's - wordt naar de klantendienst van de verkoper gestuurd voor doorgifte aan zijn logistieke dienstverlener:

Beter Pad - Wopilo
39 rue de Palestro
75002 Parijs
Frankrijk

Of per mail naar hallo@wopilo.de

Om de verkoper in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen en zijn belangen te verdedigen, zo nodig tegen de vervoerder, moeten de voorbehouden schriftelijk, nauwkeurig en gedetailleerd aan de verkoper worden gericht:
- binnen 3 werkdagen voor elke zichtbare en duidelijke schade bij ontvangst vóór het uitpakken (beschadigde verpakking, uiterlijke tekenen van schade enz. ....)
- binnen 5 werkdagen voor alle defecten, storingen, beschadigingen of problemen van welke aard dan ook die pas na het uitpakken zichtbaar worden.


8.3. Levering tracking

De Verkoper informeert de Koper over de opvolging van de levering via automatische communicatie per e-mail waarvan de informatie afkomstig is van de gekozen vervoerder.

Er wordt ook een volgnummer verzonden wanneer de vervoerder er een genereert voor de koper. Deze kan, indien nodig, de tracking van de levering op de speciale website van de vervoerder raadplegen.

Indien de Koper een anomalie vaststelt op deze opsporing, moet hij de Verkoper hiervan op de hoogte brengen.


8.4. Vertraagde levering

Alle op de Site aangegeven levertijden worden beschouwd als werkdagen (d.w.z. maandag tot en met vrijdag), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In geval van vertraging, schade, geheel of gedeeltelijk verlies, of elk ander probleem, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper (via de rubriek "Contact").

In geval van een staking van de vervoerder zal de Verkoper de Koper per e-mail of telefoon op de hoogte stellen van de mogelijke vertraging in de levering indien het pakket is verzonden, of zal hij een andere wijze van levering vinden indien het pakket wordt verzonden.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L114-1 van de consumentenwet kan elke "particuliere" klant de ontbinding van het contract vragen in geval van een vertraging in de levering van meer dan 7 werkdagen. In dit geval zal de Onderneming de prijs van de geannuleerde bestelling binnen 14 duidelijke dagen na het verzoek terugbetalen.


8.5. Procedures in geval van afwezigheid van de ontvanger

Indien de ontvanger afwezig is op het ogenblik van de levering, laat de vervoerder een bericht van levering achter op het door de koper opgegeven leveringsadres. De bestelling zal moeten worden afgehaald op het adres en volgens de modaliteiten aangegeven door de vervoerder of er kan een tweede afspraak worden gemaakt volgens de genoemde modaliteiten. In geval van het niet afhalen van de bestelling of het maken van een tweede afspraak binnen de door de vervoerder gestelde termijn, wordt de bestelling teruggestuurd naar de verkoper die zich het recht voorbehoudt de prijs van de bestelling terug te betalen, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper blijven.


Artikel 9 - Aanbieding "proefnachten

9.1. Gekochte producten

De Verkoper kan een commercieel aanbod "Proefnachten" doen voor alle of een deel van de te koop aangeboden Producten.

In dit geval wordt het aantal "proefnachten" uitgedrukt in werkdagen vanaf de ontvangst van de bestelling.

Tijdens deze periode kan de Koper te allen tijde de teruggave en terugbetaling van het (de) bestelde Product(en) vragen. Daartoe moet de Koper contact opnemen met de Verkoper (met name via het contactformulier). Er is geen rechtvaardiging nodig, maar de Verkoper zal de Koper vragen om de reden van de terugzending en terugbetaling te begrijpen en zal systematisch gebruiksadviezen en/of alternatieve oplossingen voorstellen om de Verkoper in staat te stellen de geschiktheid van het (de) terug te zenden Product(en) volledig te beoordelen.

In geval van toezending van een Product door de dienst na verkoop, zoals een omruiling of de toezending van een aanvullend Product, wordt de periode van het commerciële aanbod "Proefnachten" verlengd met de oorspronkelijke duur vanaf de datum van ontvangst van het Product door de dienst na verkoop.

Indien geen enkele actie van de dienst na verkoop door de Koper wordt gewenst of mogelijk is, of indien de Koper na de actie van de dienst na verkoop zijn wens tot terugbetaling bevestigt, zendt de Verkoper hem een retourformulier voor afgifte aan een door de Verkoper gekozen vervoerder.

De terugzending is op kosten van de verkoper (vooraf betaalde retourbon) in het kader van deze aanbieding.

De Koper verbindt zich er dan toe het (de) betrokken Product(en) (evenals de verpakking, de accessoires en de documenten die nog in zijn bezit zijn) binnen 15 werkdagen aan de vervoerder terug te bezorgen. Na deze periode behoudt de Verkoper zich het recht voor het verzoek om teruggave en terugbetaling te weigeren.

Na ontvangst van de geretourneerde Producten zal de Verkoper deze controleren en vervolgens terugbetalen. De verkoper zal de koper per e-mail informeren.

De terugbetaling zal gebeuren op de oorspronkelijk door de Koper gebruikte betalingswijze.

Er kan geen teruggave, noch een feitelijke terugbetaling plaatsvinden indien deze op initiatief van de Koper geschiedt zonder dat de Verkoper hiervan op de hoogte is gesteld en in afwachting van zijn validatie en zijn retourformulier.

Meer nog, de verkoper zal de door de koper voorgeschoten retourkosten niet terugbetalen indien deze laatste het initiatief heeft genomen om de goederen terug te sturen met de vervoerder van zijn keuze.


9.2. Aangeboden producten

Het staat de Verkoper vrij om, in het kader van algemene of geïndividualiseerde commerciële operaties, bepaalde Producten aan te bieden, al dan niet weergegeven op de Site, al dan niet het voorwerp van een ad hoc Contract.
Indien het/de aangeboden Product(en) los van de inhoud aan de bestelling is/zijn gekoppeld, dient de Koper die de gehele bestelling wenst te retourneren, tevens het/de aangeboden Product(en) te retourneren.
Indien de aangeboden Producten gekoppeld zijn aan één of meer bestelde Producten die niet de gehele bestelling vormen, dient de Koper die het bestelde Product of de bestelde Producten die het mogelijk maakten de aangeboden Producten te verkrijgen, wenst te retourneren, ook deze aangeboden Producten te retourneren.

Indien de aangeboden Producten niet worden teruggezonden, behoudt de Verkoper zich het recht voor de waarde van de ontbrekende Producten in mindering te brengen op de terugbetaling.
Voor de Producten die beschikbaar zijn op de Site en het voorwerp kunnen uitmaken van een Contract, wordt de verkoopwaarde (referentieprijs die geldt op het ogenblik van het afsluiten van het initiële Contract) behouden.
Voor Producten die niet beschikbaar zijn op de Site of die niet het voorwerp kunnen uitmaken van een ad hoc Contract, wordt de kostprijs (kostprijs bij het afsluiten van het initiële Contract) behouden.


Artikel 10 - Klachten

Klachten wegens non-conformiteit van het (de) bij de bestelling geleverde Product(en) moeten schriftelijk (per post of e-mail, of via het contactformulier) rechtstreeks bij de Verkoper worden ingediend.

In geval van fout op een of meer Producten verbindt de Koper zich ertoe zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Verkoper. De Koper stuurt het (de) Product(en) binnen 15 werkdagen na ontvangst terug naar het door de Verkoper opgegeven adres, op voorwaarde dat het (de) Product(en) zonder opening van de verpakking, in de originele staat en verpakking met de bijbehorende documenten wordt teruggestuurd. De verkoper draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen overeenkomstig de voorwaarden die aan de koper zijn meegedeeld op het moment dat hij contact opneemt met de verkoper.

Na ontvangst van het/de teruggezonden Produkt(en) zal de Verkoper op zijn kosten het/de oorspronkelijk bestelde Produkt(en) opnieuw verzenden. Uitzondering wordt gemaakt in geval van voorraadtekort of verdwijning van het Product uit het op de Site aangeboden assortiment. In dit geval zal de Verkoper de prijs van het Product aan de Koper terugbetalen (zoals door de Koper betaald bij de bestelling) nadat hij de Koper heeft voorgesteld om te wachten op een herbevoorrading of een vervangend Product en dat deze twee voorstellen door de Koper zijn geweigerd.

Indien de klacht betrekking heeft op alle Producten van de bestelling en de terugbetaling daarvan wordt uitgevoerd, betaalt de Verkoper ook de eventueel door de Koper betaalde verzendkosten terug.


Artikel 11 - Overmacht

Naast de gebruikelijke gevallen van overmacht (oorlog, oproer, brand, enz.) worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht beschouwd: volledige of gedeeltelijke stakingen, zowel intern als extern aan de Verkoper, beperkingen van overheidswege of wettelijke beperkingen, storingen van computer- en/of telecommunicatiemiddelen, met inbegrip van netwerken en in het bijzonder het Internet.

Indien zich een geval van overmacht voordoet, wordt de uitvoering van de opdracht aanvankelijk van rechtswege opgeschort.

Indien de partijen na een periode van 3 maanden constateren dat het geval van overmacht aanhoudt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen.


Artikel 12 - Herroepingsrecht

De Koper, als "particuliere" klant in de zin van het consumentenwetboek, beschikt over een herroepingsrecht gedurende 14 volle dagen vanaf de validatie van zijn bestelling.

Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt hij verlengd tot de volgende werkdag.

Voor producten die niet onder het commerciële aanbod "Proefnachten" vallen (zie artikel 9) gelden de herroepingsvoorwaarden van dit artikel. Hetzelfde geldt voor producten die vallen onder het commerciële aanbod met een aantal "proefnachten" van minder dan 14 heldere dagen, voor het deel van de dagen dat het aantal "proefnachten" overschrijdt. Indien de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, moeten de Producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien werkdagen na de mededeling door de koper van zijn beslissing tot herroeping aan de verkoper worden teruggezonden.

Indien de herroeping na de levering plaatsvindt, dient de Koper zich ervan te vergewissen dat de teruggezonden Producten geen andere waardevermindering hebben ondergaan dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.

Tenzij zij wegens hun aard niet op normale wijze per post kunnen worden teruggezonden, moeten de Producten door de Koper op zijn kosten worden teruggezonden (tenzij anders vermeld op de pagina van het betrokken Product of door de Verkoper besloten) en vergezeld gaan van al hun toebehoren (mededelingen, enz.) zodat de Verkoper vervolgens tot de wederverkoop kan overgaan. Geen enkele herroeping wordt aanvaard indien de Producten door toedoen van de Koper ongeschikt zijn geworden voor de verkoop.

Geen enkele terugzending zal worden aanvaard indien deze op initiatief van de Koper gebeurt zonder de Verkoper te hebben verwittigd en diens leesbevestiging (en eventuele instructies) te hebben afgewacht.

Na terugzending van het product aan de Verkoper en indien de bovenstaande voorwaarden zijn nageleefd, betaalt de Verkoper de klant de prijs van het/de teruggezonden product(en) terug, evenals het bedrag van de oorspronkelijke verzendkosten.

Het retouradres wordt door de Verkoper aan de Koper meegedeeld na contact.

De terugbetaling zal gebeuren op de oorspronkelijk door de Koper gebruikte betalingswijze. De Verkoper blijft echter de enige arbiter van de terugbetalingsmethode.

De Verkoper kan de Koper ook een terugbetaling aanbieden in de vorm van een tegoedbon voor een toekomstige bestelling op de Site, die de Koper vrij kan weigeren.


Artikel 13 - Garantie

De verkochte producten profiteren van :
- De wettelijke conformiteitsgarantie, voor defecte, beschadigde of beschadigde Producten die niet overeenstemmen met de bestelling.
- De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde Producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik.

De Koper geniet eveneens een garantie tegen eventuele gebreken van een geleverd Product gedurende een periode van 3 maanden vanaf de levering, bij normaal gebruik en overeenkomstig de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing en andere bij het (de) Product(en) gevoegde documenten.

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Koper, noch in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De op de Site gepresenteerde foto's, grafieken, illustraties en video's zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

Om de garantie uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper op de hoogte brengen, die dan de te volgen procedure zal aangeven om het Product eventueel terug te sturen.

Op voorwaarde dat de teruggave onder garantie gerechtvaardigd is, wordt het Product omgeruild voor een identiek Product en op kosten van de Verkoper aan de Koper toegezonden, behalve in geval van voorraadtekort of het verdwijnen van het goed uit het op de Site aangeboden assortiment. In dat geval betaalt de Verkoper de prijs van het Product aan de Koper terug volgens de bij de aankoop betaalde prijs en niet volgens de op het moment van terugzending geldende prijs.


Artikel 14 - Persoonsgegevens

De in het kader van de verkoop op afstand verzamelde persoonsgegevens zijn verplicht, aangezien deze gegevens onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.

Overeenkomstig de Franse wet "Informatica en burgerlijke vrijheden" is de verwerking van nominatieve informatie betreffende de Koper aangegeven bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Burgerlijke Vrijheden (CNIL) onder het nummer 2066963.

De Koper heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem/haar betreffende gegevens (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978), waarvan hij/zij gebruik kan maken door contact op te nemen met Wopilo Better Path SAS, 76 avenue de Wagram, 75017 PARIJS - Frankrijk.


14.1 Verzameling van persoonsgegevens

Voor het sluiten van het contract worden de volgende gegevens verzameld

- Naam
- Voornaam
- Postadres en aanverwante informatie
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Bij het gebruik van de Site kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de Koper toegang heeft gekregen tot de Site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de Koper.

Deze gegevens zijn bestemd voor :

- Het beheer van de werking en de optimalisering van de site
- Verificatie, identificatie en authenticatie van door de koper toegezonden gegevens
- De preventie en opsporing van fraude, malware en het beheer van beveiligingsincidenten
- Beheer van eventuele geschillen met de koper
- Het versturen van commerciële en reclame-informatie volgens de voorkeuren van de Koper (zie artikel 14.3.).

Met de uitdrukkelijke en expliciete toestemming van de Koper kunnen ook gegevens over diens levensstijl en gewoonten (bijv. slaappositie) worden verzameld door middel van een vragenlijst. Met deze gegevens kan de Verkoper aanbevelingen doen bij de keuze van het (de) Product(en) dat (die) het best bij de Koper past (passen).

In ieder geval verzamelt de Verkoper alleen persoonlijke informatie over de Koper met het oog op bepaalde diensten die door de Site worden aangeboden. De koper verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. Vervolgens wordt aan de koper aangegeven of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.


14.2. Ontvanger van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en zijn medewerkers.

Geen enkele persoonlijke informatie van de Koper wordt zonder zijn medeweten gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de overname van de terugkoop van de verkoper en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt ten aanzien van de koper dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens zou hebben.


14.3. Beperking van de verwerking

Tenzij de Koper er uitdrukkelijk mee instemt, worden zijn/haar persoonsgegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.


14.4. Duur van de gegevensopslag

De Verkoper bewaart de verzamelde gegevens gedurende 5 jaar, voor de verjaringstermijn van de toepasselijke contractuele wettelijke aansprakelijkheid.


14.5. Uitoefening van de rechten van de Koper met betrekking tot persoonsgegevens

Overeenkomstig VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) heeft de Koper de volgende rechten:
- het bijwerken of verwijderen van zijn/haar gegevens (via zijn/haar klantenruimte of via een schriftelijk verzoek aan de Verkoper)
- Verwijdering van zijn account
- Zijn/haar recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens uit te oefenen. De koper moet een geldig identiteitsbewijs overleggen om dit verzoek in te dienen.

Om zijn/haar rechten uit te oefenen, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper per post (bovenstaand adres) of per e-mail (of via het contactformulier).


14.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Verkoper past organisatorische, technische, software- en fysieke digitale veiligheidsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Het internet is echter geen volledig beveiligde omgeving en de Site kan de totale veiligheid van de overdracht en opslag van informatie niet garanderen.


Artikel 15 - Intellectuele eigendom

De Verkoper is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de Site en van het recht om de elementen die op de Site staan te verspreiden, met name de foto's en video's waarvoor de Verkoper de nodige toestemmingen van de betrokken personen heeft verkregen.
Bijgevolg zijn de gedeeltelijke of volledige reproductie, op welke drager dan ook, van de elementen waaruit de Site bestaat, het gebruik ervan en de terbeschikkingstelling ervan aan derden formeel verboden.


Artikel 16 - Volledigheid van de overeenkomst, niet-ontbinding en nietigheid

Deze AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele andere door de Koper meegedeelde algemene of bijzondere voorwaarde mag geïntegreerd worden in of afwijken van deze AV.

Het feit dat de verkoper geen gebruik maakt van een schending door de koper van een van zijn verplichtingen, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de betrokken verplichting en van het recht om op een later tijdstip van deze schending gebruik te maken.

Indien een of meer van de bepalingen van deze AV ongeldig worden verklaard of als zodanig verklaard worden bij toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte.


Artikel 17 - Geschillen; toepasselijk recht

Indien deze AV in een andere taal of talen dan het Duits zijn opgesteld, is in geval van een geschil uitsluitend de Duitse tekst beslissend.

Voor elke klacht kan de Koper per e-mail of per post contact opnemen met de Verkoper.

U kunt ook klachten indienen op het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal uw klacht doorgeven aan de bevoegde nationale ombudsmannen.

Artikel 18 - Bestrijding van afval en circulaire economie

De verkoper, Wopilo Better Path SAS, is ingeschreven in het Franse nationale register van meubelfabrikanten onder het nummer FR025943. Dit nummer garandeert dat Wopilo Better Path SAS, door toe te treden tot Eco-mobilier, voldoet aan de wettelijke verplichtingen die op haar rusten krachtens het Franse artikel L 541-10-1 10° van de milieucode.