Wettelijke kennisgeving

1. Presentatie van de website.

Gebruikers van de website worden geïnformeerd dat www.wopilo-int.myshopify.com de identiteit van de verschillende partijen die bij de totstandkoming en de controle betrokken zijn:

Eigenaar Better Path SAS - Siren: 827 485 467 gevestigd te 76, avenue de Wagram - 75017 Parijs. TVA-NUMMER: FR827485467
Art Direction : BigCheese
Verantwoordelijk voor de publicatie Thomas Hervet - hallo@wopilo.de
Webmaster : support@wopilo.com
Hosting Shopify Inc - 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Canada.

2. Gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.wopilo-int.myshopify.com website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site www.wopilo-int.myshopify.com wordt derhalve verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Wopilo Better Path kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. Wopilo Better Path zal trachten gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie.

De website www.wopilo-int.myshopify.com wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen. In het bijzonder:

- Levering en terugzending zijn gratis in Europees Frankrijk.
- De proefperiode is 30 nachten vanaf de dag van ontvangst van de bestelling.
- Tevredenheids- of terugbetalingsgarantie: tijdens de proefperiode wordt de terugbetalingsprocedure op eenvoudig verzoek uitgevoerd.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website www.wopilo-int.myshopify.com is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Wopilo Better Path streeft ernaar om op de site www.wopilo-int.myshopify.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de site www.wopilo-int.myshopify.com wordt als indicatie gegeven en zal waarschijnlijk veranderen. Bovendien is de informatie op de site www.wopilo-int.myshopify.com is niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Wopilo Better Path is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Better Path.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of enig element daarvan zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Wopilo Better Path kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.wopilo.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Wopilo Better Path kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site. www.wopilo-int.myshopify.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Wopilo Better Path behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op dit gebied is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Wopilo Better Path zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Europa worden persoonsgegevens beschermd door de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site www.wopilo-int.myshopify.comde URL van de links via welke de gebruiker de site heeft bereikt www.wopilo-int.myshopify.comde toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Wopilo Better Path alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.wopilo-int.myshopify.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij/zij zelf tot zijn/haar beslaglegging overgaat. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.wopilo-int.myshopify.com de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen inzake persoonsgegevens heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.wopilo-int.myshopify.com zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van Wopilo Better Path en haar rechten zou de overdracht van de bovengenoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.wopilo-int.myshopify.com.

8. Hyperlinks en cookies.

De website www.wopilo-int.myshopify.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Wopilo Better Path. Wopilo Better Path heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Navigatie op de site www.wopilo-int.myshopify.com website kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren (de hieronder gepresenteerde methoden kunnen verschillen afhankelijk van de browserversie. Raadpleeg zo nodig de handleiding van de gebruikte browser):

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een radertje) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie "Privacy" op "Inhoudsinstellingen". In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie "Privacy" op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.wopilo-int.myshopify.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. Beheer van aankondigingen.

In ruil voor het indienen van berichten wordt geen tegenprestatie geleverd.

De termijn voor de bekendmaking van een aankondiging en vooreen maand maximaal. Wij bewaren de aankondigingen zonder beperking van duur.

Het is mogelijk dat ons klantervaringsteam contact moet opnemen met de persoon die een beoordeling heeft ingediend (via het e-mailadres dat bij het indienen van de beoordeling is opgegeven) om :

- bied hen (indien mogelijk) een oplossing om hun nachten te verbeteren,

- vraag hen zo nodig hun mening toe te lichten, zodat de meest geschikte oplossing kan worden gevonden.

De gebruiker zal zijn advies zonder tijdslimiet kunnen wijzigen (op voorwaarde dat het nieuw gewijzigde advies geen weigering tot publicatie rechtvaardigt, waarvan de redenen hieronder worden uiteengezet). Ze hoeven alleen maar naar dezelfde pagina te gaan waar ze hun mening hebben gepost en op "wijzigen" te klikken.

- Recensies van klanten die beledigende opmerkingen hebben gemaakt of opmerkingen die in strijd zijn met de wet (racisme, homofobie, enz.),
- recensies van klanten die agressieve, bedreigende of denigrerende opmerkingen over het personeel van Wopilo hebben gemaakt,
- Aankondigingen waarvan de inhoud opzettelijk onbruikbaar is gemaakt door de klant, zoals het invoeren van willekeurige tekens, of waarvan de inhoud objectief gezien onsamenhangend is en de begrijpelijkheid buitensporig wordt aangetast.

Meer nog, wij sluiten "online recensies" uit die niet voldoen aan de definitie van "de uitdrukking van de mening van een consument over zijn of haar consumentenervaring door middel van enig element van waardering, kwalitatief of kwantitatief".

13. Betaling in termijnen met Klarna.

Als u uw bestelling in meerdere keren betaalt via Klarna, accepteert u de algemene klantvoorwaarden van Klarna.

14. Verklarende woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.